Fontos! MSZ EN 15635

MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN 15635


Helyhez kötött acél tároló rendszerek Tárolóeszközök alkalmazása és karbantartása
(kivonat)

„Ezt a dokumentumot (EN 15635:2008) a CEN/TC 344. számú „Helyhez kötött acél tároló rendszerek" műszaki bizottság készítette, az a titkárság, amelyet a UNI tart fenn.

Jóváhagyó közlemény
Az EN 15635:2009 európai szabványt a Magyar Szabványügyi Testület a közzétételének napjától magyar nemzeti szabvánnyá nyilvánítja.

Ez az európai szabvány a tároló állványzat, polcozat alkalmazását és a karbantartását tárgyalja.

Kifejezetten az EN 15635 szabványra vonatkozó további információk
Ez az európai szabvány az EN 1990 és EN 1991 Euro kódokban található tudnivalókon túl további információkat nyújt a tároló rendszerek szerkezettervezésére vonatkozólag az alábbi feleknek szól:
a) bizottságok, melyek tervezéssel összefüggő termék-, tesztelési és kivitelezési
szabványokat fogalmaznak meg;
b) ügyfelek (pl. különleges követelményeik kialakítására);
c) szakértők, tervezők, szállítók, szerelők és a termék végfelhasználói;
d) az illetékes építésellenőrzési hatóságok.
Az állványzat elemeinek műszaki tulajdonságaival kapcsolatos szakértelemmel és a termékek biztonságos teherbíró képességének meghatározására alkalmas számítási módszerekkel a termék gyártója és forgalmazója rendelkezik. Ezek a szabványosított termékek konfigurációjukban végtelen variációs lehetőséget nyújthatnak. Az acélszerkezet-építés különleges figyelmet igényel a rendes körülmények között használt, hidegen alakított idomacélok, valamint a hajlítási és (komplett) állványkeret esetén. A felhasználók e szempontokról további tudnivalókata prEN 15512 szabványban találhatnak. A tároló berendezés felhasználóinak ajánlatos az EN 15629 szabványhoz folyamodni annak biztosítására, hogy az előírt elrendezés és konfiguráció nincs ellentétben az üzemeltetési módokkal, és biztonságos működési feltételeket biztosít a munkahelyen.
Ez az európai szabvány ezekkel a felhasználó által meghatározott szempontokkal foglalkozik. Egy világos, a felhasználó által készített műszaki előírás a biztonságos tároló berendezés tervezéséhez nélkülözhetetlen alapot képez a biztonságos munkakörülményekről való gondoskodáshoz és azok kiegészítéséhez.

Alkalmazási terület
Ez az európai szabvány meghatározza az alkalmazandó állványszerkezet telepítési és üzemeltetési követelményeket valamennyi típusú, acéltagokból gyártott, állítható gerendájú rakodólapos állványrendszerhez, melyet egységrakományok tárolására szántak, és túlnyomóan statikus terhelésnek van kitéve.
Ez az európai szabvány minimalizálja a veszélyes üzemeltetés vagy a szerkezet sérülésének kockázatát és ezek következményeit.

Rendelkező hivatkozások
EN 15629, Helyhez kötött acél tároló rendszerek - Tárolóeszközök előírása 
EN 15620, Helyhez kötött acél tároló rendszerek - Állítható állványrendszerek - Tűrések, alakváltozások és távközök

Üzemelési követelmények
A felhasználó köteles az üzemeltetés során folyamatosan igazolni, hogy a projekt előírása még mindig érvényes.

Szükséges szakképzettség és utasítások
A tárolóeszközök helyes összeállítását és beszerelését szakértő módon kell elvégezni, összhangban a szállító által biztosított utasításokkal, ezek azonos fontosságúak a biztonságos szerkezetterv biztosításával. A munkák minősége és pontossága jelentős befolyással lehet a tárolóeszközök teljesítményére.

 

Változások a tárolóeszközök konfigurációjában
Ha a tárolóeszközöket módosítják, változások következhetnek be a biztonságos teherbírásban. Minden változtatás esetén a szállítóval vagy egy megfelelő szakértővel kell konzultálni, és követni kell a kapott tanácsokat, mielőtt bármely változtatást végeznének.
A szállítói utasításokkal összhangban kell a változtatásokat elvégezni, a következők szerint:
a) Bármely változtatás elvégzése előtt az állványról ki kell rakodni;
b) A tárolóeszközökön hegesztéssel vagy csavarozással végzett kiegészítések vagy változtatások nem engedélyezettek, kivéve, ha azt az eszközök szállítója kimondottan jóvá nem hagyta;
c) A biztonságos terhelésre figyelmeztető feliratokat szükség szerint frissíteni kell,
az állvány konfigurációjában történt változtatásokat követően;
d) A merevítési csomópontok helyzetét meg kell változtatni, ha olyan gerendák helyzetét változtatták az állványzaton, ahol hátsó merevítők is voltak. Ez megkövetelheti bármely vízszintes merevítés áthelyezését is, melyeket néhány gerenda között lehet rögzíteni.

A tárolóeszközök használata
Általános biztonság: A tárolóeszközök biztonságáért felelős személy – PRSES
A felhasználónak ki kell jelölnie a tárolóeszközök biztonságáért felelős személyt, és annak a személynek a nevét a raktári dolgozókkal közölni kell. A PRSES-t utasítani kell a tárolóeszközök szállítója (szállítói) azonosítására, a velük való kapcsolattartásra, és a tárolóeszközök biztonságos üzemi állapotban tartására.
A PRSES legyen tájékozott a raktárban folyó műveletekről és egy kockázatelemzés alapján a velük járó veszélyekről, valamint az óvintézkedésekről, amelyeket a veszélyek megelőzésére vagy korlátozására kell meghozni utasítások és/vagy jelzések formájában.

Képzés
A kezelőknek megfelelő képzésben kell részesülniük a tároló- és anyagmozgató eszközök használatából. Az alkalmazott targoncavezetőknek minősítéssel/jogosítvánnyal kell rendelkezniük.

Tárolóeszközök károsodása
A mechanikus anyagmozgató berendezést óvatosan kell vezetni, és csupán az előírt egységrakományt szabad vele szállítani. Bármely véletlen vagy egyéb módon előforduló kárt azonnal jelentenie kell a PRSES felé annak, aki észlelte vagy okozta azt.
Az ellenőrzéseket hozzáértő, házon belüli dolgozókkal, külső szakértőkkel vagy a gyártó műszaki állományával kell elvégeztetni. A vizsgálat azonban minden esetben hivatalosnak kell lennie, a vizsgálatok mértékét és eredményeit dokumentáló írásos jelentéssel egybekötve. Ezeket a jelentéseket legalább évente át kell nézni a
biztonság javítása érdekében.

A használatban lévő tárolóeszközök biztonsága és a sérült alkotóelemek kiértékelése

Eljárások
Létre kell hozni egy olyan igazgatási eljárást, amely legalább a következőket lefedi:
a) a tároló rendszer használata a műszaki előírások szerinti;
b) egy PRSES kijelölése
c) ellenőrzések lefolytatása
d) karbantartás lefolytatása
e) károsodás csökkentése

A károsodás mérési módját mutató elülső nézetek egy tipikus állítható állványzat függőleges tartói és merevítői esetén

ZÖLD SZINT – csak megfigyelést igényel.

A zöld szint azt jelzi, hogy a határérték nem igényli az állvány teherviselő képességének csökkentését, melyet a terhelési felirat jelez, vagy nem igényli a rendszer javítását. Ez azt jelzi, hogy az állvány elemeit biztonságosnak és használhatónak tekintik. Az ilyen alkatrészeket fel kell jegyezni, mint későbbi szervizre alkalmas elemeket a következő igazgatási vizsgálaton, azonban világosan azonosítani kell az újbóli vizsgálatra és újbóli értékelésre a jövőbeli ellenőrzések alkalmával. A zöld szintet meghaladó fokozat kockázatot jelent az állványrendszer
számára.

SÁRGA KOCKÁZAT – veszélyes károsodás, amely intézkedést igényel, amilyen hamar csak lehet.

Ez egy olyan területet azonosít, ahol a károsodás eléggé komoly ahhoz, hogy helyreállítási munkát biztosítsanak, de nem annyira, hogy az állvány azonnali kirakását igényelje. Ha egy sérült elemről eltávolították a rakományt, akkor addig nem szabad megterhelni újra, míg a javítási munkát el nem végezték rajta.
A felhasználónak az ilyen állványok elkülönítésére egy módszert kell kialakítania annak biztosítása érdekében, hogy nem kerülnek addig újra használatba, míg a javítást el nem végezték rajtuk, és a tárolóeszközt biztonságosnak nem nyilvánították. Olyan dátumozott öntapadós címkéket lehet használni például,
amelyek jelzik azokat az állványokat, amelyeket nem lehet terhelni, amíg helyre nem hozták őket. Bármely SÁRGA KOCKÁZATÚ kategóriás sérülés átminősíthető PIROS KOCKÁZATÚ károsodássá, ha a javítási munkát nem végezték el négy héten belül az eredeti jelöléstől számítva.

PIROS KOCKÁZAT – nagyon komoly károsodás, amely azonnali intézkedést igényel.


Ezek olyan szituációk, amelyeknél kritikus károsodási szintet azonosítottak, ami egy állványterület azonnali kirakását és a jövőbeli használattól való elkülönítését igényli a javítási munkák elvégzéséig. Az ilyen javítási munka rendszerint a sérült elem cseréjével történik.
A felhasználó cégeknek az ilyen területek elkülönítésére egy módszert kell kialakítaniuk annak biztosítása érdekében, hogy nem kerülnek vissza a használatba a javítási munka elvégzése előtt.
Például egy bizonyos mező kirakodható az ellenőr jelenlétében is, és kötéllel lezárható a további használat megakadályozása érdekében.

Károsodásvizsgálat
Bármely károsodás esetén ki kell vizsgálni a probléma lehetséges okait azzal a céllal, hogy csökkenjen vagy megszűnjön a probléma előfordulásának valószínűsége és a károsodás ne forduljon ismét elő. Ennek megfelelően kell meghozni a szükséges intézkedéseket. 
El kell jutni a következtetésekig, ahol lehetséges, meg kell állapítani a károsodás létrejöttének okait.

A raktározási műveletek biztonsági vizsgálatát igénylő változások 

A raktározási műveletek biztonsági áttekintő vizsgálatát akkor kell elvégezni, ha az állványzat, az egységrakomány, vagy a mechanikus anyagmozgató berendezés megváltozik. Kockázatelemzést kell végezni bármely változtatás hatásaira és külön minden egyes változásra nézve, és ezt a vezetőségnek legalább éves alapon kell lefolytatni, felhasználva a naplózott jelentéseket a helyzet történeti szituációjának értékelésére, megtámogatva ezt egy helyszíni fizikai szemrevételezéssel annak biztosítására, hogy a jelentett helyzet egy reprezentatív jelzést ad a tárolóeszközök folyamatos biztonságáról.

Azonnali jelentés
Amint bármely személy biztonsági problémákat vagy károsodást figyelt meg, azt azonnal jelentenie kell a PRSES felé.
Ezért valamennyi személynek kapnia kell hivatalos utasításokat rendszerük biztonságos üzemeléséről, ami az ő és mások biztonságát is érinti.

Szemrevételezések
A PRSES köteles biztosítani az ellenőrzések heti vagy más szabályos időközönkénti ismétlődését, ami egy kockázati értékelésen alapul. Hivatalos írásbeli feljegyzést kell készíteni.

Szakértői ellenőrzések
Az ellenőrzéseket műszakilag hozzáértő személynek kell elvégeznie, nem több mint 12 havi periódussal. Írásbeli jelentést kell benyújtani a PRSES-hez megfigyelésekkel és javaslatokkal bármely szükséges intézkedésre.

Kárrendezési eljárások

A károsodott alkatrészek cseréje
A károsodott alkatrészek javítása nem engedélyezett, hacsak az eszközök szállítója jóvá nem hagyta azt.

A károsodott alkatrészeket inkább cserélni kell, mint javítani, mert a hidegen alakított anyagok hatékony minőségellenőrzése igen bonyolult.”

 

 

 

 Letölthető: Felülvizsgálati ajánlat.pdf (4,6 MB)